private sign with stake

Лични данни

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ние обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения и услуги които използваме. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Бранда LEGENDS и домейна legends.bg представляват дружество "Клуб Легенди" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Мануш Войвода 9, с ЕИК 205930269 наричани за краткост по-долу "LEGENDS" или "ние". За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме съвместни администратори при обработването на Вашите лични данни. Тъй като Вашето мнение е важно за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате с длъжностното лице по защитата на личните данни на електронна поща с адрес: [email protected].

Кои категории лични данни обработваме ние?

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: Използването на този уебсайт не е свързано с предоставяне на ваши лични данни. Когато си създавате профил в приложението Casires, Вие ни изпращате вашите: адрес на електронна поща и имена; Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят профил) в приложението на Casires като: снимка, прякор, телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка или комуникация т.н.;
Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при използване на мобилното приложение Casires, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил.
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години. Използването на мобилното приложение Casires предполага, че Вие сте плучили покана за регистрация от наш служител, след като последния се е уверил, че сте пълнолетен и притежавате валиден документ за самоличност който доказва, че имате навършени 18 години. Ние не предлагаме под никаква форма и предлог услуги или взаимодействие с лица ненавършили 18 годишна възраст.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
Предоставяне на услуги във Ваша полза
Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното: създаване и управление на профил в платформата на Casires; подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с услугите които предлагаме във връзка със Закона за хазарта и/или приложението Casires;
Усъвършенстване на нашите услуги
Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при игра в нашата зала и онлайн чрез приложението Casires. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на потребител, да Ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания. Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.
Маркетинг
Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, към които сте порявили интерес, информация относно оферти и промоции, информация относно игрите и бонусите, анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в мобилното приложение Casires. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на потребител (например, разгледани услуги/игри), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен. В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като: промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“; използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като се свържете с нас. В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на Casires срещу кибератаки;
мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като например наши задължения произлизащи от Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпирането на пари и т.н.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, след като се регистрирате в приложението Casires, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
"Дрийм Клуб" ЕООД, на което дружество принадлежи Casires;
партньори на "Дрийм Клуб" ЕООД обработващи и съхраняващи данни и облачни услуги свързани с Casires;
доставчици на куриерски услуги;
доставчици на платежни/ банкови услуги;
доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
застрахователни компании;
доставчици на ИТ услуги;
други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи. Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

При регистрация и създаване на акаунт в приложението Casires, Вашите данни се предават на "Дрийм Клуб" ЕООД и съхранението им се осъществява на сървъри на територията на Република Германия. Никаква част от личните Ви данни не напуска територияна на ЕС което гарантира правата Ви и Ви защитава по най-добрият за вас начин. При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни. Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати. Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти. Изискваме и имаме потвърждение от "Дрийм Клуб" ЕООД като разработчик и доставчик на приложението Casires, че съхраняват Вашите данни на сигурни сървъри като използват най-новите алгоритми за криптиране и гарантират съхранението на резервни копия. Цялата информация се криптира чрез SSL технология. Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:
Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в Casires. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ. Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.
Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.